NHM लातूर विविध पदांच्या भरतीसाठी उमेदवारांची निवड व प्रतिक्षा यादी – NHM Latur Bharti Results

NHM Latur Bharti Eligible and Ineligible List

NHM Latur Bharti, Results, Selection list are given below:

Other Important Recruitment  

तलाठी भरती कागदपत्र पडताळणीसाठी ‘हे’ कागदपत्रे ठेवा तयार
आरटीई २५% प्रवेशासाठी लागणारे आवश्यक कागतपत्रे येथे पहा
महाराष्ट्र पोलिस शिपाई भरती जूनमध्ये पुढील प्रक्रिया, राज्यभरातून 17 लाख तरुणांचे अर्ज
रेल्वेमध्ये 8 हजारांवर TTE पदांसाठी बंपर भरती; 'या' तारखेपासून अर्ज प्रक्रिया सुरु
ZP भरती 2023 निकाल, मेरिट लिस्ट जाहीर
तलाठी सरळसेवा भरती -२०२३ जिल्हा निहाय गुणवत्ता यादी जाहीर
आरोग्य विभाग गट क,ड भरती २०२३ निकाल, मेरिट लिस्ट, गुणपत्रिका उपलब्ध!
“पोलीस भरती कागदपत्रे 2024

आज प्रकाशित झालेल्या न्युज, प्रवेश पत्र, निकाल इ.

सर्व सरकारी योजना, लाभ, अर्ज आणि कागतपत्रांची यादी

टेलीग्राम चॅनल जॉईन करा!

महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी जॉब्स, निकाल, परीक्षेचे वेळापत्रक मोबाईलॲप डाउनलोड करा..!

आरोग्य विभाग:- एनएचएम अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी (MBBS)(पूर्णवेळ) या पदाची समुपदेशनाकरिता उमेदवारसाची यादी व सूचना पत्र.

List of Eligible Candidates


Health Department:- Selection and Waiting List:- Selection and waiting list of candidates for the posts of National Health Mission, District Integrated Health and Family Welfare Society Latur, Physician / Consultant Medicine, Gynecologist, Pharmacist, Staff Nurse, Cold Chan Technician etc., published on official webiste.

आरोग्य विभाग:- निवड व प्रतिक्षा यादी:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ,जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण सोसायटी लातुर,Physician / Consultant Medicine,Gynecologist,Pharmacist,Staff Nurse,Cold Chan Technician या पदांच्या उमेदवारांची निवड व प्रतिक्षा यादी

List of Eligible Candidates


Rashtriya Arogya Abhiyaan Latur, District Integrated Health and Family Welfare Society Latur, Original Document Scrutiny, Interview and Counseling for the candidates for the following post.

14-08-२०२३:-आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ,जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण सोसायटी लातुर,खालील दिलेल्या पदाच्या उमेदवाराकरीता मुळ कागदपत्र तपासणी,मुलाखत व समुपदेशन.

NHM Latur

सर्व उमेदवारांसाठी महत्वाची सूचना पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी
1) Medical_Officer_MBBS:-
2) Staff Nurse:-
3)Cold Chain Technician: –
4)Counsellor:-
5) Gynecologists:-
6)Lab Tech:-
7) Paediatrician:-
8) Pharmacist RBSK:-
9) Physician Consultant Medicine:-
स्थळ:-यशवंतराव चव्हाण सभागृह , जिल्हा परिषद लातूर

Health Department:- Rashtriya Arogya Abhiyan, District Integrated Health and Family Welfare Society Latur, Eligible / Ineligible list for the given post below.

पात्र यादी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण सोसायटी लातुर, खालील दिलेल्या पदाच्या पात्र यादी. नोट:-सोबत महत्वाची सूचना सर्व उमेदवारांसाठी.

सर्व उमेदवारांसाठी महत्वाची सूचना पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
1) Medical_Officer_MBBS:- A)पात्र यादी   B)अपात्र यादी
2) Staff Nurse:- A)पात्र यादी   B)अपात्र यादी
3)Cold Chain Technician: – A)पात्र यादी   B)अपात्र यादी
4) Counsellor:- A)पात्र यादी   B)अपात्र यादी
5) Gynecologists:- A)पात्र यादी   B)अपात्र यादी
6)Lab Tech:- A)पात्र यादी   B)अपात्र यादी
7) Paediatrician:- A)पात्र यादी   B)अपात्र यादी
8) Pharmacist RBSK:- A)पात्र यादी   B)अपात्र यादी
9) Physician Consultant Medicine:- A)पात्र यादी
10) Physiotherapist:- A)अपात्र यादी
11) Medical Officer RBSK:- A)अपात्र यादी
12) Clinical Psychologist:- A)अपात्र यादी

NHM Latur Bharti Eligible and Ineligible List

For the recruitment of various posts under National Health Mission Latur. Applications were invited from 30/03/2023 to 18/04/2023. Accordingly, on the basis of the application received for the following post, the list of eligible candidates and the list of ineligible candidates for the following posts was published on the Zilla Parishad website. Accordingly, the list of candidates for original document verification and counseling for the following posts is being published on the website of Zilla Parishad.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान लातूर अंतर्गत विविध पदाच्या पदभरती करीता दि. ३०/०३/२०२३ ते १८/०४/२०२३ पर्यंत अर्ज मागविण्यात आलेले होते. त्या अनुषंगाने खालील पदासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाच्या आधारे खालील पदांच्या गुणानुक्रमे पात्र उमेदवारांची यादी व अपात्र उमेदवारांची यादी, जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेली होती. त्या अनुषंगाने खालील पदांच्या गुणानुक्रमे मुळ कागदपत्र पडताळणी व समुपदेशन करीता उमेदवारांची यादी जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

  • Ayush MO UG,
  • Early Inteventionist cum special educator, (3) Instructor for Hearing Impaired Children,
  • Dentist,
  • Dental Hygenist

तरी याब्दारे उपरोक्त पदांच्या यादीतील गुणानुक्रमे पात्र उमेदवारांना सुचित करण्यात येते की, दि. ०५/०७/२०२३ रोजी वेळ:- सकाळी ११:०० वाजता स्थळ:- जिल्हा परिषद, येथे खालील उमेदवारांनी त्यांच्या मुळ कागदपत्र व अनुभव प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी (जिल्हा आरोग्य अधिकारी/जिल्हा शल्य चिकित्सक / आरोग्य अधिकारी मनपा इत्यादी ) यांच्या स्वाक्षरीचे कागदपत्र पडताळणीच्या वेळेस तपासणी करीता उपलब्ध करुन देण्यात यावे. अन्यथा आपण सादर केलेल्या अनुभव प्रमाणपत्राच्या छायाकिंत प्रतीच्या आधारे अनुभवासाठी देण्यात आलेले गुण गृहित धरण्यात येणार नाहीत व देण्यात आलेले गुण कमी करण्यात येतील याची सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

List of Eligible Candidates

List of Non-Eligible Candidates


Application Dated for the post of A. No. 01 to 06 in the table below at District Surgeon, Office, Near New Collector Office, Barshi Road Latur under National Health Mission. Applications were invited between 30/03/2023 to 18/04/2023. A provisional eligible and ineligible list has been prepared by verifying / scrutinizing the documents as per the application received within the prescribed period.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा शल्य चिकित्सक, कार्यालय, नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाजूस, बार्शी रोड लातूर येथे खालील तक्त्यातील अ.क्र ०१ ते ०६ या पदाकरीता अर्ज दि. ३०/०३/२०२३ ते दि.१८/०४/२०२३ या कालावधीमध्ये अर्ज मागविण्यात आलेले होते. विहित मुदतीत प्राप्त अर्जाच्या अनुषंगाने कागदपत्राची पडताळणी / छानणी करुन तात्पुरती पात्र व अपात्र यादी तयार करण्यात आलेली आहे.

  1. Early Inteventionist cum special eductor
  2. Ayush MO UG
  3. Instructor for Hearing Impaired Children
  4. Dentist
  5. Dental Hygenist

या सोबत उपरोक्त तक्त्यामध्ये नमूद पदासाठी तात्पुर्ती पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी http://zplatur.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदरील यादी मध्ये उमेदवार पात्र असल्यास YES असे व अपात्र असल्यास NO असे नमूद करण्यात आलेले आहे. तसेच Remark या तक्त्यामध्ये कागदपत्र पडताळणी/छानणी नंतर आढळून आलेल्या त्रुटी / बाबी नमूद करण्यात आलेल्या आहेत. या बाबत उमेदवारांना आक्षेप/त्रुटी/शंका असल्यास संबंधित उमेदवाराने दि. 21/06/2023 पासून दि.23/06/2023 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत जिल्हा शल्य चिकित्सक, कार्यालय, नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाजूस, बार्शी रोड लातूर येथे सोबत देण्यात आलेल्या प्रपत्रामध्ये त्रुटींची पुर्तता लेखी स्वरुपात कागदपत्राच्या पुराव्यासह किंवा लेखी अर्ज व कागदपत्राच्या पुराव्यासह PDF स्वरुपात [email protected] या ईमेल आयडीवर सादर करण्यात यावा दि 23/06/2023 रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर प्राप्त होणारे कुठल्याही प्रकारचे आक्षेप स्विकारले / ग्राहय धरले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

List of Eligible Candidates


Eligible and Non-Eligible Candidates list are given below for Contractual Senior Medicine Supervisor (STS) and Contractual T.B. Instructions to the candidates who have applied for the post of Health Visitor (TBHV). District Health Officer under National Health Mission, Distt. W. Contractual Senior Medicine Supervisor (STS) at Latur and Contractual T. B. Applications are invited for the post of Health Visitor (TBHV) from 01/03/2023 to 10/03/2023. The documents have been verified / scrutinized as per the application received within the prescribed period. Along with this, Contractual Senior Medication Supervisor (STS) and Contractual T. B. The draft list of eligible and ineligible candidates for the post of Health Visitor (TBHV) is published on the website http://zplatur.gov.in. Table No. in the said list. In 25 and 33 it is indicated as Yes if the candidate is eligible and No if he is not eligible. Also, Remarks in this table indicate the errors / items found after document verification / scrutiny.

Candidates in case of any objection / error / doubt in this regard may contact the District Tuberculosis Officer, District Tuberculosis Officer, District Tuberculosis Office, Central Administrative Building, 2nd Floor, Shivaji Chowk during office hours from Date – 12/04/2023 to Date – 21/04/2023. Candidates should note that there are no objections received after office hours on 21/04/2023 at Latur-413512 in written form along with proof of correction of error. should be submitted. Date Accepted / to be accepted

कंत्राटी वरिष्ठ औषधोपचार पर्यवेक्षक (एस.टी.एस.) व कंत्राटी टी.बी. हेल्थ व्हीजीटर (टी. बी. एच. व्ही. ) या पदाकरीता अर्ज केलेल्या उमेदवाराकरीता सुचना
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जि. प. लातूर येथे कंत्राटी वरिष्ठ औषधोपचार पर्यवेक्षक (एस.टी.एस.) व कंत्राटी टी. बी. हेल्थ व्हीजीटर (टी. बी. एच. व्ही.) या पदाकरीता दिनांक ०१/०३/२०२३ ते १०/०३/२०२३ या कालावधीमध्ये अर्ज मागविण्यात आलेले होत. विहीत मुदतीस प्राप्त अर्जाच्या अनुषंगाने कागदपत्राची पडताळणी / छाननी करण्यात आलेली आहे.
या सोबत कंत्राटी वरिष्ठ औषधोपचार पर्यवेक्षक (एस. टी.एस.) व कंत्राटी टी. बी. हेल्थ व्हीजीटर ( टी. बी. एच. व्ही.) या पदासाठी पात्र व अपात्र उमेदवारांची प्रारूप यादी http://zplatur.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदरील यादी मधील तक्ता क्र. २५ व ३३ मध्ये उमेदवार पात्र असल्यास Yes असे व अपात्र असल्यास No असे नमुद करण्यात आलेले आहे. तसेच, Remark या तक्त्यामध्ये कागदपत्र पडताळणी / छाननी नंतर आढळून आलेल्या त्रुटी / बाबी नमुद करण्यात आलेल्या आहेत. याबाबत उमेदवारांना आक्षेप / त्रुटी / शंका असल्यास संबंधित उमेदवाराने दिनांक – १२/०४/२०२३ पासून दिनांक – २१/०४/२०२३ पर्यंत कार्यालयीन वेळेत जिल्हा क्षयरोग अधिकारी, जिल्हा क्षयरोग अधिकारी, जिल्हा क्षयरोग कार्यालय, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, दुसरा मजला, शिवाजी चौक, लातूर- ४१३५१२ येथे त्रुटीची पुर्तता लेखी स्वरुपात व पुराव्यासह ( सदरील यादीतील अ.क्र. नमुद करावा ) २१/०४/२०२३ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर प्राप्त होणारे कुठल्याही प्रकारचे आक्षेप नाहीत यांची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. सादर करण्यात यावा. दिनांक स्विकारले / ग्राहय धरले जाणार..

List of Eligible Candidates

NHM Latur Bharti


National Health Mission has released the Eligible and Ineligible list for the Laboratory Technician Posts. As per the applications received the list of eligible and non-eligible candidates has been published on the official website.  Candidates who have applied for this can check their names from the below link. If candidates having any objection related to the lists can raise their objection by Present to the given address on 7th May 2021.

Check Eligible and Ineligible List For Lab Technician


NHM Latur Bharti Selection and Waiting List

National Health Mission has released the Selection and Waiting List for Dialysis Technician Posts. Candidates who have applied for this can check their names from the below link. Check below list or download it directly from here:

Check Selection and Waiting List Here


NHM Latur Eligible and Non-Eligible List

National Health Mission has released the eligible and ineligible list for Pharmacist and Medical Officer posts. The advertisement for filling up the vacancies under the National Health Mission has been published. As per the applications received the list of eligible and non-eligible candidates has been published on the official website.  Candidates who have applied for this can check their names from the below link. Check below list or download it directly from here:

Eligible and Ineligible List For Pharmacist Posts

Eligible and Ineligible List For MO Posts


NHM Latur Eligible and Non-Eligible List

The advertisement for filling up the vacancies under the National Health Mission has been published. As per the applications received the list of eligible and non-eligible candidates has been published on the official website.  Candidates who have applied for this can check their names from the below link. Check below list or download it directly from here:

Check List

NHM Latur Eligible and Non-Eligible List

The advertisement for filling up the vacancies under the National Health Mission has been published. As per the applications received the list of eligible and non-eligible candidates has been published on the official website.  Candidates who have applied for this can check their names from the below link. Check below list or download it directly from here:

NHM लातूर अंतर्गत नांदेड व उस्मानाबाद भरती पात्रता व अपात्रता यादी


NHM Latur Bharti Eligible and Ineligible List

NHM Latur Bharti Result 2020: National Health Mission, Health Department has released the Eligibility and Ineligibility List for various posts. Candidates who have applied for various posts Posts can check their eligibility from the given list.

CHECK LIST HERE


NHM Latur Bharti Eligible and Ineligible List

NHM Latur Objection List: National Health Mission Latur invites application for recruitment to the Medical Psychologist, Social Worker, Psychiatric Nurse, Social Nurse, Case Registry Assistant, Psychologist Posts on 12th March 2020 to 23rd March 2020. For this recruitment list of Eligible/Ineligible is published on 23rd June 2020 officially. The list shows the full details information about the applicants. Applicants who applied for the posts can check their results from the following link. The following link will show eligible & ineligible applicants lists. If any Objection related with the list following objection link from 24th June 2020 to 26th June 2020(6.00 PM).

NHM Latur Eligiblity & Non- Eligibility List

Objection Link


NHM Latur Bharti Eligible and Ineligible List

NHM Latur Bharti Result 2020: National Health Mission, Health Department has released the Eligibility and Ineligibility List for DEO  posts. Candidates who have applied for various posts Posts can check their eligibility from the given list.

Check List Here


NHM Latur Bharti Eligible and Ineligible List

NHM Latur Bharti Result 2020: National Health Mission, Health Department has released the Eligibility and Ineligibility List for various posts. Candidates who have applied for various posts Posts can check their eligibility from the given list. If candidates having any objection related to the lists can raise their objection by sending mail to https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxsInZ81-oqliFpDbWUbWYiH3mUxcPihURFR7-ARQgXy6rnQ/viewform?usp=sf_link  before 4th June 2020. Check all details below:

Check List Here


NHM Latur Bharti Eligible and Ineligible List

NHM Latur Bharti Result 2020: National Health Mission, Health Department has released the Eligibility and Ineligibility List for the various posts under COVID 19. Candidates who have applied for various posts Posts can check their eligibility from the given list. If candidates having any objection related to the lists can raise their objection by sending mail to [email protected](For Latur District) and  [email protected](For Latur Mahanagarpalika)  on 28th May 2020 till 10 PM. Check all details below:

CHECK LIST HERE

Check List -2


NHM Latur Bharti Eligible and Ineligible List

NHM Latur Bharti Result 2020: National Health Mission, Health Department has released the Eligibility and Ineligibility List for the various posts under COVID 19. Candidates who have applied for various posts Posts can check their eligibility from the given list. If candidates having any objection related to the lists can raise their objection by sending mail to [email protected] on 25th May 2020 till 10 AM. Check all details below:

CHECk LIST HERE

NHM Latur Selection And Waiting List

NHM Latur Bharti Result 2020: Nationla Health Mission, Health Department,  Z.P. Latur has published selection and waiting list of candidates who had appeard for an interview which was held on 6th March 2020. Candidates who appeard for an interview to the post of Medical officer and Gynecologist can check their Interview result from the given link:

NHM Latur Bharti 2020

NHM LATUR SELECTION LIST 2020


NHM Latur Bharti Results, Selection List

NHM Latur Gatprawtak Results

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान:-दिनांक:-२३-०१-२०१९:- आशा स्वयंसेविका योजनेअंतर्गत जिल्हास्तरावर गटप्रवर्तक पद भरती करिता दिनांक २२-०१-२०१९ रोजी मुलाखती आयोजित करण्यात आल्या होत्या तरी सदरील पदाची गैरहजर,अपात्र ,निवड /प्रतीक्षा यादी. .

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,आरोग्य विभाग,जिल्हा परिषद लातूर, अंतर्गत आशा स्वयंसेविका योजनेअंतर्गत गटप्रवर्तक भरती प्रक्रिया उमेदवारांना मूळ कागदपत्र तपासणीकरिता दिनांक २२-०१-२०१९ रोजी सकाळी ठीक १०:०० वाजता आरोग्य विभाग,जिल्हा परिषद लातूर येथे उपस्थित राहावे. नोट:-कागदपत्र तपासणीनंतर पात्र / उमेदवारांची यादी तयार करण्यात येईल व दिनांक २२-०१-२०१९ त्याच दिवशी पात्र उमेदवारांची मुलाखत घेण्यात येईल.

National Health Mission Latur just Published Result/Selection List for the Community Health Provider (CHP) at Health Sub Centre (Health & Wellness Centre) on contractual basis in Taluka Nilanga . Candidate can check the Result on clicking on below given link Directly. NHM announced the Selection List, So Candidate who apply for the these post can kindly  check their result:


Qualification Wise Jobs:- शैक्षणिक अहर्तेनुसार जॉब्स शोधा

✅ १०वी पास उमदेवारांसाठी जॉब्स (10th Pass Jobs) १२वी पास उमदेवारांसाठी जॉब्स (12th Pass Jobs)
बँक जॉब्स (Bank Jobs) सरंक्षण विभागात नोकरी (Jobs in Defence)
इंजिनियर जॉब्स (अभियंता) (Engineers Jobs) फ्रेशर्स जॉब्स (Jobs For Freshers)
सरकारी जॉब्स (Government Jobs) आयटीआय पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (ITI Jobs)
पॉलिटेक्निक पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (Poly Jobs) प्रायव्हेट जॉब्स (Private Jobs)
मेडिकल स्टाफ जॉब्स (Medical Jobs) MBA पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (MBA Jobs)
ग्रॅजुएट उमेदवारांसाठी जॉब्स (Graduate Jobs) पोस्ट ग्रॅजुएट उमेदवारांसाठी जॉब्स (PG Jobs)
रेल्वे जॉब्स (Railway Jobs) स्कुल जॉब्स (School Jobs)
टीचर्स जॉब्स (Teachers Jobs)

District Wise Jobs:- जिल्ह्याप्रमाणे जॉब्स शोधा

✅ अहमदनगर (Jobs in Ahmednagar) अकोला (Jobs in Akola)
अमरावती (Jobs in Amravati) औरंगाबाद (Jobs in Aurangabad)
बीड (Jobs in Beed) भंडारा (Jobs in Bhandara)
बुलढाणा (Jobs in Buldhana) चंद्रपूर (Jobs in Chandrapur)
धुळे (Jobs in Dhule) गडचिरोली (Jobs in Gadchiroli)
गोंदिया (Jobs in Gondia) हिंगोली (Jobs in Hingoli)
जळगाव (Jobs in Jalgaon) जालना (Jobs in Jalna)
कोल्हापूर (Jobs in Kolhapur) लातूर (Jobs in Latur)
मुंबई (Jobs in Mumbai) नागपूर (Jobs in Nagpur)
नांदेड (Jobs in Nanded) नंदुरबार (Jobs in Nandurbar)
नाशिक (Jobs in Nashik) उस्मानाबाद (Jobs in Osmanabad)
परभणी (Jobs in Parbhani) पुणे (Jobs in Pune)
पालघर (Jobs in Palghar) रत्नागिरी (Jobs in Ratnagiri)
✅ रायगड (Job in Raigad) सातारा (Jobs in Satara)
सिंधुदुर्ग (Jobs in Sindhudurg) सोलापूर (Jobs in Solapur)
सांगली (Jobs in Sangli) ठाणे (Jobs in Thane)
वर्धा (Jobs in Wardha) वाशीम (Jobs in Washim)
यवतमाळ (Jobs in Yavatamal)
Leave A Reply

Your email address will not be published.

✅व्हाट्सअँप ग्रुप जॉईन करा!   |  टेलीग्राम चॅनल जॉईन करा! | Govnokri ची अप डाउनलोड करा!