तलाठी भरती कागदपत्र पडताळणीसाठी ‘हे’ कागदपत्रे ठेवा तयार – Talathi Bharti Document

Talathi Bharti Required Document List pdf given here

Talathi Bharti Required Document List

Talathi Bharti 2023 Application form तलाठी भरतीसाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे यादी डाउनलोड करा : Required Documents Lists for Talathi Bharti 2023 online application form is given here. Candidates see the below given list of documents and be ready with all documents while applying the Talathi bharti 2023. Talathi Bharti 2023 Documents Check list given here for candidates who are awaited for the Talathi Bharti Recruitment Process 2023. Important documents required while applying School Leaving Certificate (10th & 12th as well as Degree), 10th & 12th Mark Sheet and Board Certificate, Graduation Certificate, Post Graduate Certificate if done, NSS or NCC Certificates (if done), Maharashtra Resident Certificate ie Age Domicile Certificate, Nationality, Caste Certificate, Caste Validity ie Caste Validity Certificate, EWS Certificate (where applicable), Women’s Reservation Certificate (if applicable to women)

Other Important Recruitment  

तलाठी भरती कागदपत्र पडताळणीसाठी ‘हे’ कागदपत्रे ठेवा तयार
आरटीई २५% प्रवेशासाठी लागणारे आवश्यक कागतपत्रे येथे पहा
महाराष्ट्र पोलिस शिपाई भरती जूनमध्ये पुढील प्रक्रिया, राज्यभरातून 17 लाख तरुणांचे अर्ज
रेल्वेमध्ये 8 हजारांवर TTE पदांसाठी बंपर भरती; 'या' तारखेपासून अर्ज प्रक्रिया सुरु
ZP भरती 2023 निकाल, मेरिट लिस्ट जाहीर
तलाठी सरळसेवा भरती -२०२३ जिल्हा निहाय गुणवत्ता यादी जाहीर
आरोग्य विभाग गट क,ड भरती २०२३ निकाल, मेरिट लिस्ट, गुणपत्रिका उपलब्ध!
“पोलीस भरती कागदपत्रे 2024

आज प्रकाशित झालेल्या न्युज, प्रवेश पत्र, निकाल इ.

सर्व सरकारी योजना, लाभ, अर्ज आणि कागतपत्रांची यादी

टेलीग्राम चॅनल जॉईन करा!

महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी जॉब्स, निकाल, परीक्षेचे वेळापत्रक मोबाईलॲप डाउनलोड करा..!

Talathi Bharti 2023 will be out soon. While filling Talathi Bharti online form you need to know which document you need. Also, it is necessary to know what documents are required for document verification after selection in Talathi recruitment. So that you will not face any problem while filling Talathi recruitment form or after getting selected for Talathi. So the list and pdf of required documents required for Talathi recruitment 2023 are provided below.

तलाठी भरती २०२३ मेरिट लिस्ट जाहीर झाली आहे, पात्र उमेदवारांना डॉक्युमेंट व्हेरीफिकेशनसाठी बोलविण्यात आले आहे. त्यासाठी उमेदवारांनी कोणते डॉक्युमेंट जवळ ठेवायचेच त्याची माहिती असणे आवश्यक आहे. तलाठी भरती साठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे लिस्ट व pdf खाली उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.


तलाठी भरतीचा निकाल जाहीर झाला, गुणवत्ता यादी चेक करा!

तलाठ्यांची साडेचार हजार पदांची भरती 2023

तलाठी पदाच्या निवडीसाठी कार्यपध्दती, आवश्यक कागदपत्रे तसेच महत्वाच्या अटी व शर्ती (सर्व उमेदवारांसाठी ) :-

  1. तलाठी पदासाठी अर्ज केलेला उमेदवार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा व त्याचेकडे महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
  2. तलाठी पदासाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांसाठी शासन निर्णय क्र. रिपभ/प्र.क्र / ६६ / २०११/ई-१० दि. १७ जून २०११ नुसार ज्या परिक्षार्थीकडे अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) उपलब्ध नसल्यास त्यांनी त्यांचा जन्म महाराष्ट्र राज्यात झाला असल्याचा जन्म दाखला (Birth Certificate) सादर करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकरणात अधिवास प्रमाणपत्राची अट लागू राहणार नाही. सदर परिक्षार्थीकडे अधिवास प्रमाणपत्र तसेच जन्म तारखेचा दाखला उपलब्ध नसल्यास, त्या परिक्षार्थीने आपला शाळा सोडल्याचा दाखला सादर करणे आवश्यक राहील. परंतू सदर शाळा सोडल्याच्या दाखल्यामध्ये त्या परिक्षार्थीचा जन्म हा महाराष्ट्र राज्यात झाल्याची नोंद असणे आवश्यक आहे. अशा प्रकरणात अधिवास प्रमाणपत्राची अट लागू राहणार नाही. ज्या उमेदवाराचा जन्म महाराष्ट्र राज्यात झाला नसेल परंतू महाराष्ट्र राज्यातील रहिवास सलग १५ वर्षे व त्यापेक्षा अधिक कालावधीचा आहे अशा परीक्षार्थी / उमेदवारांसाठी अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) आवश्यक राहील.
  3. उमेदवाराने अर्ज केला अथवा विहित अर्हता धारण केली म्हणजे परीक्षेला बोलाविण्याचा अथवा नियुक्तीचा हक्क प्राप्त झाला असे नाही.
  4. आरक्षित मागास प्रवर्गाचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांना ज्या संदर्भातील सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र (Caste Certificate) व उपलब्ध असल्यास जात वैधता प्रमाणपत्र (Validity Certificate) निवडीअंती सादर करणे आवश्यक आहे.
 1. जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यास, शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०११/प्र.क्र.१०६४/२०११/१६-ब, दि. १२/१२/२०११ मधील तरतुदीनुसार, याचिका क्र. २१३६/२०११ व अन्य याचिकांवर मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दि. २५/८/२०११ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या विरोधात मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे दाखल केलेल्या एसएलपी मधील आदेशाच्या अधीन राहून तात्पूरते नियुक्त आदेश निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून ०६ महिन्याचे आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे, अन्यथा त्यांची नियुक्ती पुर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करण्यात येईल.
 2. उमेदवारांना परीक्षेसाठी स्वखर्चाने उपस्थित रहावे लागेल. परिक्षेसाठी नेमून दिलेल्या परिक्षा केंद्रावर दिलेल्या वेळेपुर्वी १ तास अगोदर उपस्थित रहावे.
 3. नियुक्ती होणाऱ्या उमेदवारास शासन निर्णय दि. २१/१०/२००५ नुसार लागु करण्यात आलेली नवीन परिभाषिक अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना (New Defined Contributory Pension Scheme) लागू राहील. त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेनाचे अंशराशीकरण)
  नियम १९८४ आणि सर्वसाधारण भविष्य निर्वाहनिधी योजना लागू राहणार नाही. तथापि, सदर नियमात भविष्यात काही बदल झाल्यास त्याप्रमाणे योजना लागू राहील.
 4. सदर भरती प्रक्रिया राज्यस्तरावरुन एकत्रितरित्या राबविली जात असली तरी, सदर तलाठी संवर्गाची यादी तयार करताना त्या- त्या जिल्हयात भरावयाच्या पदांचा विचार करुन, प्रत्येक जिल्हयाची स्वतंत्र निवड यादी तयार करण्यात येऊन त्यानुसार प्रत्येक जिल्हयाची स्वतंत्र निवड यादी जाहीर केली जाईल. उमेदवारास मिळालेले गुण त्याने अर्ज केलेल्या जिल्हयाकरीताच विचारार्थ घेतले जातील व त्याचा अन्य जिल्हयातील निवड यादीशी कोणताही संबंध असणार नाही.
 5. उमेदवारांना ज्या जिल्हयाच्या निवडसूची मध्ये निवड जाहीर केली आहे अशा पात्र उमेदवारांना संबंधित जिल्हा हेच नियुक्तीसाठी कार्यक्षेत्र असणार आहे. निवडसूचीतील उमेदवार आवश्यक ती पात्रता पूर्ण करतील त्यांना कागदपत्रे पडताळणीअंती वैद्यकीय व चारित्र पडताळणी पूर्ण करुन नियुक्तीपत्र देण्यात येतील. नियुक्ती बाबतचे सर्व अधिकार हे संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांना असतील. ६.१० अंतिम निवड यादीतील पात्र उमेदवारांनी सादर केलेल्या विविध प्रमाणपत्राच्या साक्षांकित प्रती मुळ प्रमाणपत्राचे आधारे कागदपत्रे तपासणीवेळी तपासण्यात येतील. सदर प्रमाणपत्राच्या साक्षांकित प्रती मुळ प्रमाणपत्राच्या आधारे कागदपत्र तपासण्याच्या वेळी उपलब्ध करुन देणे उमेदवारांना बंधनकारक राहील. त्यामधील प्रमाणपत्रे खोटी किंवा चुकीची आढळल्यास संबंधित उमेदवारास अपात्र ठरवण्यात येईल.

Talathi Bharti 2023 : तलाठी भरती रजिस्ट्रेशन्सला लवकरच सुरु होणार; ‘ही’ कागदपत्रे ठेवा तयार

The link is given below to download the PDF file and list of required documents required to fill Talathi Bharti online form. A separate document is required while filling the online form for Talathi recruitment. You should carry this document with you while going to fill the Talathi Bharti form so that there is no problem while filling the form. Your form will be filled as soon as possible. You can download Talathi recruitment document list and pdf by clicking on the link given below:

Talathi Bharti Syllabus – तलाठी भरती परीक्षेचा संपूर्ण सिलॅबस

तलाठी भरतीसाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे यादी

Talathi Bharti Required Document List Download

Talathi bharti required documents

Lists of Documents for Talathi Bharti 2023 Online Apply

The below given documents are required for online submission of application and same should be keep in original for document verification.

 1. Degree Certificate
 2. Aadhar Card/ PAN Card
 3. 10th & 12th Marksheets
 4. Nativity/ Domicile Certificate
 5. Caste Certificate
 6. Caste Validity Certificate
 7. Non Creamy layer Certificate
 8. MSCIT Certificate
 9. Passport size photo
 10. Valid Email ID & Mobile no.
तलाठी भरती ऑनलाईन फॉर्म भरताना लागणारे आवश्यक कागदपत्रे कोणती लिस्ट पहा

 1. आधार कार्ड (Aadhar Card)
 2. 10 वी मार्कशीट (SSC Mark sheet)
 3. 12 वी मार्कशीट (HSC Mark sheet)
 4. पदवीधर असल्याचे मार्कशीट (पदवी कोणत्याही शाखेतील असो)
 5. अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate)
 6. नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट (Non Creamy Layer Certificate)
 7. जातीचा दाखला (Caste Certificate)
 8. पासपोर्ट साईज फोटो (Passport Photo)
 9. सही (Signature)
 10. ईमेल आयडी (Email ID)
 11. मोबाईल नंबर (Mobile Number)
 12. या भरती करता शाळा सोडल्याचा दाखला (दहावी व बारावी तसेच पदवी), दहावी आणि बारावीचे मार्कशीट व बोर्ड सर्टिफिकेट, पदवी प्रमाणपत्र, पदव्युत्तर शिक्षण म्हणजेच पोस्ट ग्रॅज्युएशन केले असेल तर त्याचे प्रमाणपत्र, तसेच एनएसएस किंवा एनसीसी प्रमाणपत्रे( केले असेल तर), महाराष्ट्राचा रहिवासी दाखला अर्थात वय अधिवास सर्टिफिकेट, नॅशनॅलिटी, जातीचा दाखला, जात वैधता अर्थात कास्ट व्हॅलिडीटी प्रमाणपत्र, ई डब्ल्यू एस प्रमाणपत्र( आवश्यकता असेल तेथे), महिला आरक्षण प्रमाणपत्र( महिलांना लागू असल्यास)

Talathi Bharti 2023 Document List

महाराष्ट्र तलाठी भरती 2023 लेटेस्ट टेस्ट सिरीज

महाराष्ट्र तलाठी भरतीची लेटेस्ट सराव पेपर्स टेस्ट सिरीज सुरु केली आहे यात मध्ये रोज नवीन नवीन पेपर्स ऍड होत राहतील.. जास्तीत जास्त टेस्ट सिरीज सोडवा…

महाराष्ट्र तलाठी भरती लेटेस्ट सराव पेपर्स टेस्ट सिरीज


Qualification Wise Jobs:- शैक्षणिक अहर्तेनुसार जॉब्स शोधा

✅ १०वी पास उमदेवारांसाठी जॉब्स (10th Pass Jobs) १२वी पास उमदेवारांसाठी जॉब्स (12th Pass Jobs)
बँक जॉब्स (Bank Jobs) सरंक्षण विभागात नोकरी (Jobs in Defence)
इंजिनियर जॉब्स (अभियंता) (Engineers Jobs) फ्रेशर्स जॉब्स (Jobs For Freshers)
सरकारी जॉब्स (Government Jobs) आयटीआय पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (ITI Jobs)
पॉलिटेक्निक पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (Poly Jobs) प्रायव्हेट जॉब्स (Private Jobs)
मेडिकल स्टाफ जॉब्स (Medical Jobs) MBA पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (MBA Jobs)
ग्रॅजुएट उमेदवारांसाठी जॉब्स (Graduate Jobs) पोस्ट ग्रॅजुएट उमेदवारांसाठी जॉब्स (PG Jobs)
रेल्वे जॉब्स (Railway Jobs) स्कुल जॉब्स (School Jobs)
टीचर्स जॉब्स (Teachers Jobs)

District Wise Jobs:- जिल्ह्याप्रमाणे जॉब्स शोधा

✅ अहमदनगर (Jobs in Ahmednagar) अकोला (Jobs in Akola)
अमरावती (Jobs in Amravati) औरंगाबाद (Jobs in Aurangabad)
बीड (Jobs in Beed) भंडारा (Jobs in Bhandara)
बुलढाणा (Jobs in Buldhana) चंद्रपूर (Jobs in Chandrapur)
धुळे (Jobs in Dhule) गडचिरोली (Jobs in Gadchiroli)
गोंदिया (Jobs in Gondia) हिंगोली (Jobs in Hingoli)
जळगाव (Jobs in Jalgaon) जालना (Jobs in Jalna)
कोल्हापूर (Jobs in Kolhapur) लातूर (Jobs in Latur)
मुंबई (Jobs in Mumbai) नागपूर (Jobs in Nagpur)
नांदेड (Jobs in Nanded) नंदुरबार (Jobs in Nandurbar)
नाशिक (Jobs in Nashik) उस्मानाबाद (Jobs in Osmanabad)
परभणी (Jobs in Parbhani) पुणे (Jobs in Pune)
पालघर (Jobs in Palghar) रत्नागिरी (Jobs in Ratnagiri)
✅ रायगड (Job in Raigad) सातारा (Jobs in Satara)
सिंधुदुर्ग (Jobs in Sindhudurg) सोलापूर (Jobs in Solapur)
सांगली (Jobs in Sangli) ठाणे (Jobs in Thane)
वर्धा (Jobs in Wardha) वाशीम (Jobs in Washim)
यवतमाळ (Jobs in Yavatamal)
6 Comments
 1. DHANANJAY PRAKASH KUMBHAR says

  Talathi Normalizationvar Maaza akshep ahe mi handicap asun mala 88.59 mark padale ahe Kahichinche 200 Paiki 214 ase Mark padale ahe tari normalization mark padtalni Vyavi

 2. Suvarna says

  I am not getting I’d and password after my registration on my mail. I’d

 3. Madhuri chaudhari says

  I am interested in the Talathi job

 4. Akash pralhad Bhale says

  Akash Bhale Igatpuri Adwan i am interested Talathi job I am HSC PASS & SYBA RUNNING so online applications form is given her

 5. Sonal Pasankar says

  Sonal Pasankar in the Nashik city ii am interested in the Talathi job I am TYBA complete

 6. Admin says

  Required documents list for talathi bharti online application form is given here.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

✅व्हाट्सअँप ग्रुप जॉईन करा!   |  टेलीग्राम चॅनल जॉईन करा! | Govnokri ची अप डाउनलोड करा!