DVET ITI Admission –आयटीआय प्रवेशाची गुणवत्ता यादी

DVET ITI Admission 2021 Merit Lists

ITI Admission 2021 Final Merit list published by DVET on students loging. Official website https://admission.dvet.gov.in/. Students check the merit list now by logging in to their admission account. Candidates included in the merit list have been informed of the Merit number via SMS. In order to provide opportunity to the candidates in the counseling round, from 07.09.2021 to 07.10.2021, opportunity is being provided to fill the admission form online, to edit the application and to pay the admission application fee. Read the more details below:

 1. अंतिम गुणवत्ता यादी दि.04.09.2021 रोजी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. दि.03.09.2021 पर्यंत प्रवेश अर्ज निश्चित केलेले उमेदवार त्यांच्या प्रवेश खात्यात प्रवेश करुन (Login) अंतिम गुणवत्ता क्रमांक तपासू शकतात. गुणवत्ता यादीत समाविष्ट उमेदवारांना SMS व्दारे गुणवत्ता क्रमांक कळविण्यात आला आहे.
 2. दि.06.09.2021 रोजी सायंकाळी 05.00 वाजता प्रथम फेरीसाठी संस्था व व्यवसायनिहाय निवडयादी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल, निवड झालेल्या उमेदवारांना SMS व्दारे कळविण्यात येईल व निवडपत्र उमेदवारांच्या प्रवेश खात्यात उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
 3. दि.07.09.2021 ते दि.11.09.2021 दरम्यान पहिल्या प्रवेशफेरीसाठी निवड झालेल्या संस्थेत उमेदवारांनी सर्व मूळ प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीसाठी उपस्थित राहुन प्रवेशाची प्रत्यक्ष कार्यवाही पूर्ण करावी.
 4. दि.03.09.2021 पूर्वी प्रवेश अर्ज सादर करु न शकलेल्या उमेदवारांना समुपदेशन फेरीत संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी दि.07.09.2021 ते दि.07.10.2021 दरम्यान ऑन लाईन पध्दतीने प्रवेश अर्ज भरणे, अर्जात दुरूस्ती (Edit) करणे व प्रवेश अर्ज शुल्क भरणे साठी संधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.

ITI Admission Time Table 2021

The schedule of private and government ITI admissions has been announced. These admissions will continue till October 17, 2021.Admission to the August 2021 session is being done through the central online admission process under the Craftsmen Training Scheme in Government and Private Industrial Training Institutes in the State.

शासकीय व खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील शिल्प कारागीर प्रशिक्षण योजनेतंर्गत (Craftsman Training Scheme) ऑगस्ट 2021 सत्रासाठी केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रीयेचे संपुर्ण वेळापत्रक “Notification” खाली उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे

DVET ITI 2021 – Admission.Dvet.Gov.In

प्रवेशांचे वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे –

 • – ऑनलाइन प्रवेश अर्ज करणे – १५ जुलै २०२१ ते ३१ ऑगस्ट २०२१ (सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत)
 • – पहिल्या प्रवेश फेरीसाठी व्यवसाय व संस्थानिहाय विकल्प व प्राधान्य सादर करणे – १५ जुलै २०२१ ते ३१ ऑगस्ट २०२१ (सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत)
 • – प्राथमिक गुणवत्ता यादी प्रसिध्द करणे – २ सप्टेंबर २०२१ (सकाळी ११ वाजता)
 • – गुणवत्ता यादी बाबत हरकती नोंदविणे व प्रवेश अर्जातील माहितीत बदल करणे – २ सप्टेंबर २०२१ ते ३ सप्टेंबर २०२१ ( सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत)
 • अंतिम गुणवत्ता यादी प्रसिध्द करणे – ४ सप्टेंबर २०२१ (सायंकाळी ५ वाजता)
  – पहिल्या प्रवेश फेरीसाठी संस्था व व्यवसायनिहाय निवडयादी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणे व उमेदवारांना SMS व्दारे कळविणे – ६ सप्टेंबर २०२१ (सायंकाळी ५ वाजता)
  – पहिल्या फेरीनुसार प्रवेश निश्चिती करणे – प्रवेशाची प्रत्यक्ष कार्यवाही करणे – ७ सप्टेंबर २०२१ ते ११ सप्टेंबर २०२१ (सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत

 • दुसरी प्रवेश फेरी – ७ सप्टेंबर २०२१ ते १२ सप्टेंबर २०२१ (सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत)
 • दुसरी गुणवत्ता यादी प्रसिध्द करणे – १५ सप्टेंबर २०२१ (सायंकाळी ५ वाजता)
 • दुसऱ्या यादीनुसार प्रवेश निश्चिती – १६ सप्टेंबर २०२१ ते २० सप्टेंबर २०२१ (सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत)

 • तिसऱ्या प्रवेश फेरीसाठी Online पध्दतीने व्यवसाय व संस्थानिहाय विकल्प व प्राधान्य सादर करणे – १६ सप्टेंबर २०२१ ते २१ सप्टेंबर २०२१ (सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत)
 • तिसरी गुणवत्ता यादी – २४ सप्टेंबर २०२१ (सायंकाळी ५ वाजता)
 • तिसऱ्या यादीनुसार प्रवेश निश्चिती – २५ सप्टेंबर २०२१ ते २८ सप्टेंबर २०२१ (सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत)
 • तिसऱ्या प्रवेश फेरीसाठी Online पध्दतीने व्यवसाय व संस्थानिहाय विकल्प व प्राधान्य सादर करणे – १६ सप्टेंबर २०२१ ते २१ सप्टेंबर २०२१ (सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत)

 • चौथी फेरी – २५ सप्टेंबर २०२१ ते २९ सप्टेंबर २०२१ (सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत)
 • चौथी गुणवत्ता यादी – ३ ऑक्टोबर २०२१ (सायंकाळी ५ वाजता)
 • चौथ्या यादीनुसार प्रवेश निश्चिती – ४ ऑक्टोबर २०२१ ते ७ ऑक्टोबर २०२१ (सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत)
 • संस्थास्तरीय समुपदेशन फेरीच्या रिक्त जागांचा तपशील – ९ ऑक्टोबर २०२१ (सायंकाळी ५ वाजता)
 • – समुपदेशन फेरीची गुणवत्ता यादी प्रसिध्द करणे – १३ ऑक्टोबर २०२१ (सायंकाळी ५ वाजता)
 • – समुपदेशन फेरीतील प्रवेश – १४ ते १७ ऑक्टोबर २०२१

Admission Notification Full Notification


DVET ITI Admission 2021

Centralized Online ITI Admission Process 2021 – केंद्रीय ऑनलाईन आय.टी.आय प्रवेश प्रक्रिया 2021

ITI Admission 2021 will be started soon in Maharashtra through the official website www.admission.dvet.gov.in. All important details and online application form are given below:

DVET ITI Admission 2021 – 2022 Online Apply

Complete online process of DVET ITI Admission 2021 – 2022 are given below:

Click here for DVET ITI Admission 2021 Application Process

DVET ITI Admission Schedule shall be published shortly

 • जागतिक युवा कौशल्य दिन, दि.15.07.2021 रोजी शासकीय व खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील शिल्प कारागीर प्रशिक्षण योजनेतंर्गत (Craftsman Training Scheme) ऑगस्ट 2021 सत्रासाठी केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रीयेव्दारे प्रवेश अर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
 • प्रवेश अर्ज भरण्यापूर्वी संकेतस्थळावर उपलब्ध “माहितीपुस्तिका – प्रवेश पध्दती, नियमावली व प्रमाणित कार्यपध्दती” सर्व उमेदवारांनी काळजीपूर्वक अभ्यासावी. प्रवेश प्रक्रीयेबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रत्येक शासकीय व खाजगी औ.प्र. संस्थांमध्ये दि.16.07.2021 पासुन रोज सकाळी 10.00 ते 11.00 या वेळेत नि:शुल्क मार्गदर्शन सत्र आयोजित करण्यात आले आहे. प्रवेश पध्दती, नियमावली, प्रवेश संकेतस्थळाबाबत तांत्रिक व तद्नुषंगिक शंका असल्यास नजिकच्या शासकीय औ.प्र. संस्थेस संपर्क साधावा अथवा संबंधीत प्रादेशिक कार्यालयाच्या मदत कक्षास प्रवेश संकेतस्थळावर देण्यात आलेल्या दुरध्वनी क्रमांकावर सकाळी 10 ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत संपर्क साधावा.

DVET ITI Admission 2021: Institutional counseling round has started for the students appearing for ITI admission in the 10th supplementary examination in the state and this round will continue till 16th January. There will also be institutional admissions to private industrial training institutes. There are 1 lakh 32 thousand 931 cap round and 1 lakh 46 thousand 52 minority seats available for DVET ITI admission 2021 in the state..

राज्यातील दहावी पुरवणी परीक्षेतील जे विद्यार्थी आयटीआय प्रवेशासाठी इच्छुक आहेत त्यांच्यासाठी संस्थास्तरीय समुपदेशन फेरीला सुरुवात झाली असून, ही फेरी १६ जानेवारीपर्यंत सुरू राहणार आहे. खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील संस्थास्तरीय प्रवेशही होणार आहेत..

नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२० मध्ये घेण्यात आलेल्या दहावी आणि बारावी पुरवणी परीक्षेचा निकाल लागल्यानंतर दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झाले असतील आणि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील प्रवेशास इच्छुक असतील अशा उमेदवारांना संचालनालयाच्या वतीने प्रवेशाची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली. ही प्रक्रिया ८ जानेवारीपासून सुरू झाली असून, त्याआधी ७ जानेवारीपर्यंत राज्यात आयटीआयचे एकूण ९३ हजार ३१३ प्रवेश निश्चित झाले आहेत.

सद्यस्थितीत व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने राज्यातील शासकीय व खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील प्रवेश प्रक्रिया केंद्रीय ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येत आहे.   राज्यात आयटीआय प्रवेशासाठी कॅप राऊंडच्या १ लाख ३२ हजार ९३१ आणि संस्थास्तरावरील, अल्पसंख्यांक जागा मिळून एकूण १ लाख ४६ हजार ५२ जागा उपलब्ध आहेत. यंदा पहिल्या कॅप राउंडमध्ये तब्बल ८८ हजार ६० विद्यार्थ्यांना अलॉटमेंट देण्यात आले. मात्र, त्यावेळी केवळ २६ हजार ८८१ विद्यार्थ्यांनी म्हणजेच केवळ ३० टक्के विद्यार्थ्यांनी प्रवेशनिश्चिती केली. त्यानंतर मराठा आरक्षणाला देण्यात आलेल्या स्थगितीमुळे  प्रवेश प्रक्रिया लांबणीवर पडली आणि ५ डिसेंबर ते ८ डिसेंबरदरम्यान मराठा आरक्षण जागा वगळून दुसरा कॅप राउंड पार पडला. मात्र, त्यातही अनेक विद्यार्थ्यांनी आयटीआय प्रवेशाकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र समोर आले. दुसऱ्या कॅप राउंडमध्ये केवळ १८.८० टक्के, तर तिसऱ्या कॅप राउंडमध्ये २०.८९ टक्के प्रवेश विद्यार्थ्यांनी निश्चित केले होते. त्यामुळे चार फेऱ्यांनंतर आयटीआयमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आतापर्यंतची संख्या केवळ ६५ हजार ४८३ इतकी होऊ शकली. त्यांनतर संस्थास्तरीय समुपदेशन फेरीमध्ये खासगी आयटीआयमध्ये ४१ टक्के, तर शासकीय आयटीआयमध्ये १७ टक्के विद्यार्थ्यांनी प्रवेश नोंदविला. त्यामुळे राज्यात आयटीआयच्या ५४ हजार जागा रिक्त आहेत. मात्र, दहावी पुरवणी परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या संधीमुळे या एकूण संख्येत भर पडून रिक्त जागांची संख्या कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

स्थगितीमुळे आयटीआय प्रवेश प्रक्रिया लांबणीवर

राज्यात आयटीआय प्रवेशासाठी कॅप राऊंडच्या १ लाख ३२ हजार ९३१ आणि संस्थास्तरावरील, अल्पसंख्याक जागा मिळून एकूण १ लाख ४६ हजार ५२ जागा उपलब्ध आहेत. यंदा पहिल्या कॅप राउंडमध्ये तब्बल ८८ हजार ६० विद्यार्थ्यांना अलॉटमेंट देण्यात आले. मात्र, त्यावेळी केवळ २६ हजार ८८१ विद्यार्थ्यांनी म्हणजेच केवळ ३० टक्के विद्यार्थ्यांनी प्रवेशनिश्चिती केली. त्यानंतर मराठा आरक्षणाला देण्यात आलेल्या स्थगितीमुळे आयटीआय प्रवेश प्रक्रिया लांबणीवर पडली आणि ५ डिसेंबर ते ८ डिसेंबरदरम्यान मराठा आरक्षण जागा वगळून दुसरा कॅप राउंड पार पडला.


DVET ITI Admission 2021 Online Registration

The admission process for Industrial Training Institute (ITI) vacancies will be implemented as an opportunity for students who have passed the 10th Supplementary Examination. From January 1, the facility to apply online, to correct the admission application has been made available. Students will be able to apply online till January 4 for this admission process.

ITI Admission 2021: दहावी पुरवणी परीक्षेतील उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना एक जानेवारीपासून आयटीआयसाठी अर्ज करता येणार आहे….

 

दहावी पुरवणी परीक्षेतील उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना संधी म्हणून औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (ITI) रिक्त जागांसाठी प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. एक जानेवारीपासून त्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करणे, प्रवेशअर्जात दुरुस्ती करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या प्रवेशप्रक्रियेसाठी चार जानेवारीपर्यंत विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे.

राज्यातील सरकारी व खासगी आयटीआयमधील प्रवेशप्रक्रिया ऑगस्टपासून सुरू आहे. प्रवेशाच्या नियमित चार फेरी पूर्ण झाल्या. त्यानंतर समुपदेशन फेरी गुरुवारी संपली. याचदरम्यान माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये घेण्यात आलेल्या दहावी, बारावी पुरवणी परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला. या परीक्षेतील विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी म्हणून शुक्रवारपासून विशेष फेरीचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये सुरुवातीला ऑनलाइन अर्ज भरणे यासाठी विद्यार्थ्यांना चार दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. एक ते चार जानेवारीपर्यंत ऑनलाइन अर्ज भरता येतील. त्यानंतर पाच जानेवारीला गुणवत्ता यादी जाहीर केली जाणार आहे. याबाबतचे वेळापत्रक व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाने जाहीर केले आहे. ही फेरीही समुपदेशन फेरीप्रमाणे असून थेट संस्थास्तरावर प्रवेशाची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.
अशी असेल समुपदेशन फेरी
 • २ जानेवारीला सर्व आयटीआयमधील रिक्त जागांचा तपशील जाहीर केला जाणार आहे.
 • १ ते ४ जानेवारीपर्यंत रिक्त जागांचा विचार करून विद्यार्थ्यांनी आपल्या लॉगिनमधून संबंधित संस्थेसाठी ऑनलाइन नोंदणी करावी.
 • ५ जानेवारीला गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध होईल. ६ व ७ जानेवारी असे दोन दिवस गुणानुक्रमे विद्यार्थ्यांना बोलावून प्रवेशाच्या जागांचे वाटप होणार आहे. याच दरम्यान विद्यार्थ्यांना कागदपत्र तपासणी, शुल्क भरून प्रत्यक्ष प्रवेशाची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
खासगी संस्थास्तरावरील प्रवेश

खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थास्तरावरील जागा व प्रवेश फेरीनंतर खासगी आयटीआयमध्ये रिक्त राहिलेल्या जागा संस्थास्तरावर भरता येणार आहेत. ही प्रक्रिया ८ ते १५ जानेवारीपर्यंत असणार आहे. प्रवेश प्रक्रियेसाठी अधिक माहिती संचालनालयाच्या वेबसाइटवरही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

आयटीआय प्रवेशाचे वेळापत्रक जाहीर झाले आहे. त्यानुसार ३ डिसेंबरला गुणवत्ता यादी जाहीर केली जाणार आहे.

राज्य सरकारने ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातून अर्ज भरलेल्या विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (आयटीआय) प्रवेश प्रक्रियेचे पुढील वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन अर्ज, अर्जात दुरुस्ती करण्यासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंतची वेळ देण्यात आली होती. ३ डिसेंबर रोजी गुणवत्ता यादी जाहीर केली जाणार आहे.

आयटीआयची प्रवेश प्रक्रियाही ९ सप्टेंबरपासून थांबली होती. २०२१-२१ शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश प्रक्रिया सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता आरक्षण न ठेवता सदर वर्गात अर्ज केलेल्या उमदेवारांचा अर्ज खुल्या प्रवर्गासाठी ग्राह्य धरण्यात यावा असे, सरकारने निर्देश दिले. त्यानंतर प्रवेशाचे पुढचे सुधारित वेळापत्रक बुधवारी जाहीर करण्यात आले. वेळापत्रकानुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश अर्ज भरण्यासह अर्जातील दुरुस्तीची प्रक्रिया पूर्ण करावयाची आहे. एसईबीसी प्रवर्गातून अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश अर्जात बदल करून आपला प्रवेश अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावा, असे व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाने म्हटले आहे. प्रवेशाच्या चार फेऱ्यांसह एक समुपदेशन फेरी असणार आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. प्रवेश प्रक्रियेतील माहिती विद्यार्थ्यांना वेबसाइटसह एसएमएसद्वारेही कळविण्यात येणार असल्याचे संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे.

पहिल्या फेरीनंतर अशी होती स्थिती..

आयटीआय माहिती — शासकीय — खासगी — एकूण
क्षमता –९२७५२ –५३२१६ — १४५९६८
पहिली फेरी अलॉट — ७२५२६ — १५५३४ — ८८०६०
पहिली फेरी प्रवेश निश्चित –२१३४८ — ५९७४ — २७३२२


औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (ITI) प्रवेशप्रक्रियेचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. ‘एसईबीसी’ आरक्षणाबाबत राज्य सरकारच्या आदेशानंतर बुधवारी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाने वेळापत्रक जाहीर केले. यामध्ये विद्यार्थ्यांना ३० नोव्हेंबरपर्यंत व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या (DVET) वेबसाइटवर ऑनलाइन अर्ज, अर्जात दुरुस्ती करता येणार आहे. तीन डिसेंबर रोजी गुणवत्ता यादी जाहीर केली जाणार आहे.’एसईबीसी’ प्रवर्गातून अर्ज भरलेल्या विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश दिले जाणार आहेत.

‘आयटीआय’ची प्रवेश प्रक्रियाही नऊ सप्टेंबरपासून थांबली होती. २०२१-२१ शैक्षणिक वर्षातील प्रवेशप्रक्रिया सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता आरक्षण न ठेवता सदर वर्गात अर्ज केलेल्या उमदेवारांचा अर्ज खुल्या प्रवर्गासाठी ग्राह्य धरण्यात यावा, असे सरकारने आदेश दिले. त्यानंतर प्रवेशाचे पुढचे सुधारित वेळापत्रक बुधवारी जाहीर करण्यात आले. वेळापत्रकानुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश अर्ज भरण्यासह अर्जातील दुरुस्तीची प्रक्रिया पूर्ण करावयाची आहे. एसईबीसी प्रवर्गातून अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश अर्जात बदल करून आपला प्रवेश अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावा, असे संचालनालयाने म्हटले आहे. ३० नोव्हेंबरपर्यंत ‘आयटीआय’मध्ये दररोज १० ते ११ या दरम्यान मार्गदर्शन सत्र आयोजित करण्यात येणार आहेत. प्रवेशाच्या चार फेऱ्यांसह एक समुपदेशन फेरी असणार आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. प्रवेशप्रक्रियेतील माहिती विद्यार्थ्यांना वेबसाइटसह एसएमएसद्वारेही कळविण्यात येणार असल्याचे संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे. सविस्तर वेळापत्रक आणि सूचना www.dvet.gov.in या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.

पहिल्या फेरीनंतर अशी होती स्थिती

आयटीआय माहिती — शासकीय — खासगी — एकूण

 • क्षमता –९२७५२ –५३२१६ — १४५९६८
 • पहिली फेरी अलॉट — ७२५२६ — १५५३४ — ८८०६०
 • पहिली फेरी प्रवेश निश्चित –२१३४८ — ५९७४ — २७३२२..

सोर्स : म टा.


मुंबई चालू शैक्षणिक वर्षाकरीता सध्या सुरु असलेल्या शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (आयटीआय) केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रीयेस ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याची माहिती कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मंत्री श्री. यांनी दिली. ही मुदत उद्या २१ ऑगस्ट रोजी संपणार होती. त्यास आता मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

 सन 2015 ते सन 2019 या प्रवेशसत्रात प्रवेशासाठी उपलब्ध जागांच्या सरासरी 2.25 पट अर्ज प्राप्त झाले होते. तथापि, चालू वर्षी कोव्हीड – 19 च्या संसर्गामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत उपलब्ध जागांच्या फक्त 1.45 पट अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे प्राप्त परिस्थितीत इच्छा असतानाही कौशल्य प्रशिक्षणापासून कोणताही विद्यार्थी वंचित राहू नये यासाठी आयटीआय प्रवेशासाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्याची मुदत 31 ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात येत असल्याचे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले .

 १ लाख ४५ हजार जागांसाठी आतापर्यंत 2 लाख 55 हजार अर्ज 

 आयटीआय प्रवेशप्रक्रीया १ ऑगस्टपासून सुरू आहे. राज्यातील ४१७ शासकीय व ५६९ खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील ८४ व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या एकूण ६ हजार ८६८ तुकड्यांमधून एकूण १ लाख ४५ हजार ६३२ जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध आहेत. यापैकी अमरावती विभागात 17 हजार 984, औरंगाबाद विभागात 19 हजार 244, विभागात 19 हजार 948, नागपूर विभागात 28 हजार 136, नाशिक विभागात 29 हजार 500, पुणे विभागात 30 हजार 820 जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध आहेत. यासाठी 19 ऑगस्टपर्यंत 2 लाख 55 हजार 803 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. त्यापैकी 2 लाख 21 हजार 585 विद्यार्थ्यांनी शुल्क अदा कलेले असून त्यापैकी 2 लाख 07 हजार 285 विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठीचे विकल्पही भरले आहेत. यावरून नोंदणी केलेल्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी 48 हजार 518 विद्यार्थ्यांनी अद्यापही प्रवेश अर्ज भरण्याची कार्यवाही पूर्ण केली नसल्याचे निर्दशनास येते. प्रवेश अर्ज मोबाईल व्दारे देखिल भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

 दुर्गम व ग्रामिण भागात जेथे इंटरनेट जोडणीत अडचणी आहेत तेथील विद्यार्थी स्थानिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत अथवा अन्यत्र प्रवेश अर्ज भरण्यासाठी जात असतात. तथापि, काही भागात स्थानिक लॉकडाऊन असल्याने प्रवेश अर्ज सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी होत आहे. तसेच एकुण उपलब्ध जागांच्या तुलनेत प्राप्त प्रवेश अर्ज अधिक असले तरी काही विशिष्ट व्यवसाय अभ्यासक्रमांसाठी वा काही तालुक्यांत उपलब्ध जागांच्या तुलनेत कमी विकल्प प्राप्त झाल्याचे देखिल निदर्शनास आले आहे. नियमित प्रशिक्षण सुरू होण्यासाठी अवकाश असल्याने प्रवेश अर्ज सादर करण्यासाठी मुदत वाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 प्रवेश प्रोत्साहन अभियान 

 आयटीआय प्रवेशाबाबत विद्यार्थ्यांना सर्व माहिती उपलब्ध व्हावी यासाठी विभागामार्फत प्रवेश प्रोत्साहन अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत आयटीआय संस्थेत दररोज समुपदेशन सत्र आयोजित करण्यात येत आहेत. दुर्गम व ग्रामिण भागास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील कर्मचारी भेट देऊन लॅपटॉपव्दारे इच्छुक विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरुन घेत आहेत. तसेच ज्या भागातून कमी अर्ज प्राप्त झाले आहेत त्या भागात प्रवेश अर्ज भरण्याबाबत जागृती निर्माण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत, अशी माहिती मंत्री श्री. मलिक यांनी दिली.

 ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी विद्यार्थ्यांना अडचण आल्यास त्यांनी https://admission.dvet.gov.in या संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीची किंवा प्रादेशिक विभागनिहाय नेमून दिलेल्या कॉलसेंटरची मदत घ्यावी. तसेच आवश्यकता भासल्यास नजिकच्या आयटीआय संस्थेशी संपर्क साधून विहित मुदतीत ऑनलाईन प्रवेश अर्ज भरण्याची दक्षता घ्यावी. कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून स्वत:चे जिवनमान उंचावण्यासाठी उपलब्ध संधीचा जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन मंत्री श्री. मलिक यांनी केले आहे.

ITI Admission 2021-2022

ITI Admission 2021:Out of the total seats in Industrial Training Institutes (ITIs), 70 percent seats will be given at the district level. It has been decided to give admission in the remaining 30 percent seats from the state level. The Department of Skill Development and Entrepreneurship Development has given instructions on the admission process for ITIs. It has been clarified what the revised rules of admission will be. Many changes have been made in the admission process this year.

आयटीआय प्रवेश प्रक्रियेत यंदा बदल करण्यात आले आहेत. कोणते आहेत हे बदल जाणून घ्या…

करोना संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (आयटीआय) एकूण जागांपैकी ७० टक्के जागांवर प्रवेश जिल्हास्तरावर देण्यात येणार आहेत. उर्वरित ३० टक्के जागांवर राज्यस्तरावरून प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास विभागाने ‘आायटीआय’चे प्रवेश प्रक्रिया कशी असेल, याबाबत सूचना दिल्या आहेत. प्रवेशाची सुधारित नियमावली कशी असेल, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यावर्षी प्रवेश प्रक्रियेत अनेक बदल करण्यात आले आहेत.

प्रवेश प्रक्रियेतील बदल

 • प्रवेश तालुकास्तरावरून काढून जिल्हास्तरावर करण्यात येणार आाहेत
 • जिल्हा व राज्यस्तरावर विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता यादी तयार करण्यात येणार आहे
 • विद्यार्थ्यांना अन्य जिल्ह्यांतील ‘आयटीआय’मध्ये प्रवेश हवा असल्यास तेथे निवासाची व्यवस्था स्वत: करावी
 • पोर्टलवर जिल्हानिहाय ‘आयटीआय’ संस्थांची व विषयांची सर्व माहिती उपलब्ध असेल
 •  विद्यार्थ्यास राज्यस्तरावर अन्य जिल्ह्यातील आयटीआयमध्ये प्रवेश हावा असल्यास त्याला त्या जिल्ह्यामध्ये निवास व्यवस्थेची खातरजमा करणे आवश्यक राहील
 •  प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांचा आवश्यक डेटा शिक्षण मंडळाकडून घेण्यात येणार आहे
 •  प्रवेश प्रक्रिया नियंत्रणासाठी समितीची स्थापना

मुंबई विद्यापीठाच्या प्रथम वर्ष पदवी अभ्यासक्रम प्रवेशांचे वेळापत्रक जारी

खासगी संस्थांसाठी नियमावली

खासगी ‘आयटीआय’ला व्यवस्थापन कोट्यातून दिलेल्या प्रवेशांटी ‘पोर्टल’वर ‘अपलोड’ करणे बंधनकारक आहेत. अल्पसंख्याक संस्थांनाही हाच नियम लागूआहे. संस्था व्यवस्थापन समितीच्या जागांची माहिती ‘पोर्टल’वर उपलब्ध असेल. ती ‘ऑनलाइन’ पद्धतीने भरण्यात येईल. प्रशिक्षण शुल्काची माहिती उपलब्ध असणार आहे.

राज्यातील शासकीय आयटीआय : ४१७

प्रवेश क्षमता : एक लाख ४५ हजार

रिक्त जागांमुळे प्रक्रियेत बदल

शासकीय व खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये क्षमतेपेक्षा कमी प्रवेश होऊन दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त हतात. प्रशिक्षणाच्या शंभर टक्के जागा भरल्या जाव्यात, म्हणून सरकारने प्रवेश नियमावलीत बदल केले आहेत, असेही सांगण्यात आले. त्यासाठी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे सहसंचालक डॉ. अनिल जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने व्यवसाय शिक्षण विभागाच्या संचालकांमार्फत सरकारला अहवाल सादर केला होता. या समितीच्या शिफारशी व अन्य घटकांकडून आलेल्या सूचना विचारात घेऊन २०२०-२१ या सत्रापासून सुधारित नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे


DVET ITI Admission 2021 – 2022

ITI Admission 2021-2022: The admission process for ITI Admission 2021 – 2022 in the state has undergone some changes this year. Students will not have to go to the institution directly as the admission process fee payment and application confirmation will be done online. This change has been made in the admission process in view of the increasing infection of the corona. Online Admission Process 2021 – 2022.

Maha ITI App Download

Students Yo has to download the Maha ITI APP From Google play store to get every update about your admission process. Just Download & install this Mobile app to your mobile phone. Candidates who have registered themselves for admissions on Admission Portal via http://admission.dvet.gov.in can access their Admission Status, Submit Option Form, Search ITI, Check Merit Number, Check Allocation, Download Application Form, Allotment Letter and Admission Confirmation Slip and many other features.

ITI प्रवेश प्रक्रिया २०२1 – २०२2

अकरावी प्रवेश: आजपासून सराव अर्ज

(ऍडमिशन माहिती पुस्तक दि.15 जुलै, 2020 पासुन उपलब्ध करुन देण्यात येईल.)

विद्यार्थ्यांना प्रवेश अर्ज निश्‍चितीच्या (कन्फर्मेशन) कार्यपध्दतीनुसार विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र तपासणे, प्रवेश अर्ज शुल्क भरणे, प्रवेश अर्ज निश्‍चितीसाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत (ITI) यापूर्वी जावे लागत होते. परंतु आता कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याने संबंधित शुल्क भरण्यासाठी ऑनलाइनची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचा राज्य मंडळासमवेत सामंजस्य करार झाला असून त्याद्वारे दहावीच्या सर्व विद्यार्थ्यांची माहिती संस्थेकडे उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे प्रवेशासाठी अर्ज करताना दहावीच्या परिक्षेचा आसनक्रमांक नमूद केल्यास त्यांची वैयक्तिक माहिती आपोआप अर्जात नोंद होणार आहे. अन्य मंडळातून दहावीची परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांना माहिती प्रवेश अर्जात द्यावी लागेल.

– List of Document for Admission (प्रवेशासाठी आवश्यक दस्तऐवज)

ITI Admission Timetable Schedule 2021

The Date wise Schedule or timetable of DVET ITI Admission details are given below. More dates & updates will be published here. Tomorrow more details schedule or timetable of admission process will be declared here.

प्रक्रिया बुधवारपासून (Admission Process From 15th July 2020) 

DVET ITI Admission 2021 – प्रवेशाची माहिती पुस्तिका, प्रवेश नियमावली, अर्ज व प्रवेश प्रक्रिया अशी प्रवेशाबाबत आवश्‍यक माहिती येत्या बुधवारपासून (ता. १५) उपलब्ध होणार आहे.

 • ४१७ – राज्यात आयटीआय प्रशिक्षण संस्था
 • १ लाख – एकूण प्रवेशक्षमता

प्रवेशाबाबत महत्त्वाचे –

 • प्रवेश अर्ज भरल्यानंतर प्रवेश शुल्क ऑनलाईन भरावे.
 • हे शुल्क भरल्यानंतर प्रवेश निश्‍चित होणार आहे.
 • प्रमाणपत्रे तपासणी, प्रवेश निश्‍चितीसाठी संस्थेत येण्याची गरज नाही.
 • प्रवेश अर्ज शुल्कानंतर अर्जात कोणतेही बदल करता येणार नाहीत.
 • प्राथमिक गुणवत्ता यादीनंतर माहितीत बदलाची सुविधा ऑनलाईन.

Helpline Number (From 10:00 AM to 06:00 PM)
8104-493-361, 8104-460-640, 9108-259-812


dVET ITI Admission 2021

Now students learning in State Industrial Training Institute (ITI) course will get the 10th/ 12th pass examination certificate. State Council started to indexing the ITI institutes, therefore it is for sure from July month students will be provided with 10th & 12th certificates.

ITI Admission Online Registration

In all over state’s aided & UN-aided ITI institutes there are 1.25 lakh students are learning ITI. State council alredy announce that students who complete ITI course will get the 10th/12th certificate. Regarding this state government has released notification in June 2018 month. It is necessary to pass two language subjects & grade examination (environment, health department) examination pass. For remaining course students can choose the require subjects. Students who passed 8th standard & applicants for ITI examination will have to appear for 10th Marathi, English subjects. Students who passed 10th examinations will have to appear for 12th Marathi & English language papers. Also need to pass environment, health department etc examination.

Also students need to select the state council other students best of five facility. Students ITI course 4 subjects along with state councils 5 subjects marks certificate will be provided.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

व्हाट्सअँप ग्रुप जॉईन करा!